کمترین: 
1879500
بیشترین: 
1898500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1898500
زمان: 
2/3 17:00
قیمت آبشده جهانی امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 1898500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":1882500},{"date":"1398/02/03 13:00","price":1885500},{"date":"1398/02/03 14:00","price":1894500},{"date":"1398/02/03 16:00","price":1896500},{"date":"1398/02/03 16:20","price":1879500},{"date":"1398/02/03 16:23","price":1894500},{"date":"1398/02/03 17:00","price":1898500}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399