کمترین: 
1880000
بیشترین: 
1899000
قیمت تقلبی: 
1899000
زمان: 
2/3 17:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 1899000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":1883000},{"date":"1398/02/03 13:00","price":1886000},{"date":"1398/02/03 14:00","price":1895000},{"date":"1398/02/03 16:00","price":1897000},{"date":"1398/02/03 16:20","price":1880000},{"date":"1398/02/03 16:23","price":1895000},{"date":"1398/02/03 17:00","price":1899000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399