کمترین: 
1879000
بیشترین: 
1898000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1898000
زمان: 
2/3 17:00
قیمت آبشده نقدی امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 1898000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":1882000},{"date":"1398/02/03 13:00","price":1885000},{"date":"1398/02/03 14:00","price":1894000},{"date":"1398/02/03 16:00","price":1896000},{"date":"1398/02/03 16:20","price":1879000},{"date":"1398/02/03 16:23","price":1894000},{"date":"1398/02/03 17:00","price":1898000}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399