کمترین: 
2134880
بیشترین: 
2150780
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2141940
زمان: 
2/3 20:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 2141940 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":2150780},{"date":"1398/02/03 13:00","price":2143270},{"date":"1398/02/03 14:00","price":2146360},{"date":"1398/02/03 16:20","price":2144150},{"date":"1398/02/03 16:23","price":2142830},{"date":"1398/02/03 17:00","price":2143710},{"date":"1398/02/03 18:00","price":2134880},{"date":"1398/02/03 19:00","price":2138850},{"date":"1398/02/03 20:00","price":2141940}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399