کمترین: 
1845700
بیشترین: 
1855800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1845700
زمان: 
2/3 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 1845700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":1855800},{"date":"1398/02/03 13:00","price":1855200},{"date":"1398/02/03 14:00","price":1854300},{"date":"1398/02/03 15:00","price":1852600},{"date":"1398/02/03 16:00","price":1852200},{"date":"1398/02/03 16:20","price":1851400},{"date":"1398/02/03 16:23","price":1853200},{"date":"1398/02/03 17:00","price":1853100},{"date":"1398/02/03 18:00","price":1846900},{"date":"1398/02/03 19:00","price":1846700},{"date":"1398/02/03 20:00","price":1845700}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399