کمترین: 
1847000
بیشترین: 
1856500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1847000
زمان: 
2/3 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 1847000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":1854600},{"date":"1398/02/03 13:00","price":1856500},{"date":"1398/02/03 14:00","price":1855700},{"date":"1398/02/03 15:00","price":1853900},{"date":"1398/02/03 16:00","price":1853500},{"date":"1398/02/03 16:20","price":1852700},{"date":"1398/02/03 16:23","price":1854500},{"date":"1398/02/03 18:00","price":1848200},{"date":"1398/02/03 19:00","price":1848000},{"date":"1398/02/03 20:00","price":1847000}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399