کمترین: 
1699000
بیشترین: 
1719000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1699000
زمان: 
2/3 18:00
قیمت ربع سکه امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت ربع سکهدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 1699000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":1705000},{"date":"1398/02/03 13:00","price":1719000},{"date":"1398/02/03 14:00","price":1709000},{"date":"1398/02/03 18:00","price":1699000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399