کمترین: 
26.66
بیشترین: 
27.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27.43
زمان: 
2/3 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 27.43 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 11:08","price":26.66},{"date":"1398/02/03 11:32","price":26.9},{"date":"1398/02/03 12:08","price":27.2},{"date":"1398/02/03 13:08","price":27.18},{"date":"1398/02/03 13:32","price":27.16},{"date":"1398/02/03 14:08","price":27.31},{"date":"1398/02/03 14:40","price":27.33},{"date":"1398/02/03 15:08","price":27.32},{"date":"1398/02/03 15:32","price":27.44},{"date":"1398/02/03 16:08","price":27.47},{"date":"1398/02/03 16:32","price":27.4},{"date":"1398/02/03 17:08","price":27.45},{"date":"1398/02/03 18:08","price":27.43},{"date":"1398/02/03 18:32","price":27.47},{"date":"1398/02/03 19:08","price":27.45},{"date":"1398/02/03 19:32","price":27.65},{"date":"1398/02/03 20:08","price":27.6},{"date":"1398/02/03 20:32","price":27.55},{"date":"1398/02/03 21:08","price":27.43}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398