کمترین: 
15689
بیشترین: 
15810
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15703
زمان: 
2/3 20:00
قیمت یورو امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 15703 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 11:00","price":15796},{"date":"1398/02/03 12:00","price":15810},{"date":"1398/02/03 13:00","price":15749},{"date":"1398/02/03 14:00","price":15710},{"date":"1398/02/03 15:00","price":15693},{"date":"1398/02/03 16:00","price":15706},{"date":"1398/02/03 16:20","price":15710},{"date":"1398/02/03 16:23","price":15689},{"date":"1398/02/03 17:00","price":15699},{"date":"1398/02/03 18:00","price":15707},{"date":"1398/02/03 19:00","price":15708},{"date":"1398/02/03 20:00","price":15703}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399