کمترین: 
13789
بیشترین: 
13898
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13792
زمان: 
2/3 20:00
قیمت دلار امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت دلاردر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 13792 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 11:00","price":13898},{"date":"1398/02/03 12:00","price":13895},{"date":"1398/02/03 13:00","price":13842},{"date":"1398/02/03 14:00","price":13806},{"date":"1398/02/03 15:00","price":13807},{"date":"1398/02/03 16:00","price":13802},{"date":"1398/02/03 16:20","price":13810},{"date":"1398/02/03 17:00","price":13789},{"date":"1398/02/03 18:00","price":13802},{"date":"1398/02/03 19:00","price":13797},{"date":"1398/02/03 20:00","price":13792}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399