کمترین: 
10923.5
بیشترین: 
10923.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.5
زمان: 
2/3 10:00
قیمت ریال عمان امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 10923.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 10:00","price":10923.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400