کمترین: 
5454.9
بیشترین: 
5454.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5454.9
زمان: 
2/3 10:00
قیمت پوند امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 5454.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 10:00","price":5454.9}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399