کمترین: 
2.498
بیشترین: 
2.567
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.498
زمان: 
2/3 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 2.498 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 00:08","price":2.557},{"date":"1398/02/03 00:32","price":2.559},{"date":"1398/02/03 01:08","price":2.562},{"date":"1398/02/03 01:32","price":2.563},{"date":"1398/02/03 02:08","price":2.564},{"date":"1398/02/03 03:32","price":2.562},{"date":"1398/02/03 04:08","price":2.566},{"date":"1398/02/03 04:32","price":2.567},{"date":"1398/02/03 05:08","price":2.564},{"date":"1398/02/03 05:32","price":2.562},{"date":"1398/02/03 07:08","price":2.567},{"date":"1398/02/03 09:32","price":2.565},{"date":"1398/02/03 10:08","price":2.566},{"date":"1398/02/03 13:08","price":2.567},{"date":"1398/02/03 16:08","price":2.564},{"date":"1398/02/03 17:08","price":2.558},{"date":"1398/02/03 18:08","price":2.519},{"date":"1398/02/03 18:32","price":2.502},{"date":"1398/02/03 19:08","price":2.51},{"date":"1398/02/03 19:32","price":2.502},{"date":"1398/02/03 20:08","price":2.501},{"date":"1398/02/03 20:32","price":2.498},{"date":"1398/02/03 21:08","price":2.502},{"date":"1398/02/03 21:32","price":2.507},{"date":"1398/02/03 22:08","price":2.502},{"date":"1398/02/03 22:32","price":2.499},{"date":"1398/02/03 23:08","price":2.498}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399