کمترین: 
2.1195
بیشترین: 
2.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1305
زمان: 
2/3 23:32
قیمت بنزین امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 2.1305 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 00:08","price":2.1315},{"date":"1398/02/03 00:32","price":2.1305},{"date":"1398/02/03 01:08","price":2.1315},{"date":"1398/02/03 01:32","price":2.133},{"date":"1398/02/03 03:08","price":2.135},{"date":"1398/02/03 03:32","price":2.1335},{"date":"1398/02/03 05:08","price":2.1355},{"date":"1398/02/03 05:32","price":2.1345},{"date":"1398/02/03 06:08","price":2.1355},{"date":"1398/02/03 06:32","price":2.1376},{"date":"1398/02/03 07:08","price":2.1375},{"date":"1398/02/03 08:08","price":2.1367},{"date":"1398/02/03 08:32","price":2.1365},{"date":"1398/02/03 10:08","price":2.1376},{"date":"1398/02/03 10:32","price":2.1385},{"date":"1398/02/03 11:32","price":2.14},{"date":"1398/02/03 12:08","price":2.1345},{"date":"1398/02/03 12:32","price":2.1276},{"date":"1398/02/03 13:08","price":2.1296},{"date":"1398/02/03 13:32","price":2.1375},{"date":"1398/02/03 14:08","price":2.1365},{"date":"1398/02/03 14:40","price":2.1315},{"date":"1398/02/03 15:08","price":2.1301},{"date":"1398/02/03 16:08","price":2.1295},{"date":"1398/02/03 16:32","price":2.1265},{"date":"1398/02/03 17:08","price":2.1297},{"date":"1398/02/03 18:08","price":2.1195},{"date":"1398/02/03 18:32","price":2.1275},{"date":"1398/02/03 19:08","price":2.1265},{"date":"1398/02/03 19:32","price":2.1279},{"date":"1398/02/03 20:08","price":2.133},{"date":"1398/02/03 20:32","price":2.1317},{"date":"1398/02/03 21:08","price":2.123},{"date":"1398/02/03 21:32","price":2.1195},{"date":"1398/02/03 22:08","price":2.1314},{"date":"1398/02/03 22:32","price":2.1235},{"date":"1398/02/03 23:08","price":2.1315},{"date":"1398/02/03 23:32","price":2.1305}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398