کمترین: 
644.88
بیشترین: 
649.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
648.63
زمان: 
2/3 23:32
قیمت گازوئیل امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 648.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 00:08","price":645.88},{"date":"1398/02/03 00:32","price":644.88},{"date":"1398/02/03 01:08","price":645.13},{"date":"1398/02/03 01:32","price":645},{"date":"1398/02/03 02:08","price":645.25},{"date":"1398/02/03 05:08","price":646.38},{"date":"1398/02/03 05:32","price":645.88},{"date":"1398/02/03 06:08","price":646.38},{"date":"1398/02/03 06:32","price":647.25},{"date":"1398/02/03 07:08","price":647.13},{"date":"1398/02/03 07:32","price":646.63},{"date":"1398/02/03 08:32","price":646.38},{"date":"1398/02/03 10:08","price":646.75},{"date":"1398/02/03 10:32","price":647.38},{"date":"1398/02/03 11:08","price":647.63},{"date":"1398/02/03 11:32","price":649.13},{"date":"1398/02/03 12:08","price":646.88},{"date":"1398/02/03 13:08","price":648.13},{"date":"1398/02/03 13:32","price":649.38},{"date":"1398/02/03 14:40","price":647.88},{"date":"1398/02/03 15:08","price":647.13},{"date":"1398/02/03 16:08","price":646.88},{"date":"1398/02/03 16:32","price":646.38},{"date":"1398/02/03 17:08","price":647.63},{"date":"1398/02/03 18:08","price":647.25},{"date":"1398/02/03 18:32","price":648.38},{"date":"1398/02/03 19:08","price":648.88},{"date":"1398/02/03 19:32","price":649.88},{"date":"1398/02/03 20:08","price":649},{"date":"1398/02/03 20:32","price":647.88},{"date":"1398/02/03 21:08","price":646.88},{"date":"1398/02/03 21:32","price":646.38},{"date":"1398/02/03 22:08","price":647.38},{"date":"1398/02/03 22:32","price":646.63},{"date":"1398/02/03 23:08","price":647.38},{"date":"1398/02/03 23:32","price":648.63}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399