کمترین: 
2.1052
بیشترین: 
2.1189
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1189
زمان: 
2/3 23:32
قیمت نفت کوره امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 2.1189 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 00:08","price":2.1076},{"date":"1398/02/03 00:32","price":2.1054},{"date":"1398/02/03 01:08","price":2.1052},{"date":"1398/02/03 01:32","price":2.1055},{"date":"1398/02/03 03:08","price":2.1093},{"date":"1398/02/03 03:32","price":2.108},{"date":"1398/02/03 04:08","price":2.1074},{"date":"1398/02/03 04:32","price":2.1071},{"date":"1398/02/03 05:08","price":2.1088},{"date":"1398/02/03 05:32","price":2.1071},{"date":"1398/02/03 06:08","price":2.109},{"date":"1398/02/03 06:32","price":2.1111},{"date":"1398/02/03 07:08","price":2.1113},{"date":"1398/02/03 07:32","price":2.1097},{"date":"1398/02/03 08:08","price":2.1094},{"date":"1398/02/03 08:32","price":2.1082},{"date":"1398/02/03 09:32","price":2.1084},{"date":"1398/02/03 10:08","price":2.1099},{"date":"1398/02/03 10:32","price":2.1122},{"date":"1398/02/03 11:08","price":2.1128},{"date":"1398/02/03 11:32","price":2.1168},{"date":"1398/02/03 12:08","price":2.1092},{"date":"1398/02/03 12:32","price":2.1094},{"date":"1398/02/03 13:08","price":2.1133},{"date":"1398/02/03 13:32","price":2.1166},{"date":"1398/02/03 14:08","price":2.1165},{"date":"1398/02/03 14:40","price":2.1122},{"date":"1398/02/03 15:08","price":2.1105},{"date":"1398/02/03 15:32","price":2.1098},{"date":"1398/02/03 16:08","price":2.1088},{"date":"1398/02/03 16:32","price":2.1071},{"date":"1398/02/03 17:08","price":2.1135},{"date":"1398/02/03 18:08","price":2.1112},{"date":"1398/02/03 18:32","price":2.113},{"date":"1398/02/03 19:08","price":2.1157},{"date":"1398/02/03 19:32","price":2.1184},{"date":"1398/02/03 20:08","price":2.1132},{"date":"1398/02/03 20:32","price":2.1126},{"date":"1398/02/03 21:08","price":2.1101},{"date":"1398/02/03 21:32","price":2.1107},{"date":"1398/02/03 22:08","price":2.1134},{"date":"1398/02/03 22:32","price":2.1118},{"date":"1398/02/03 23:08","price":2.1174},{"date":"1398/02/03 23:32","price":2.1189}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399