کمترین: 
74
بیشترین: 
74.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.55
زمان: 
2/3 23:32
قیمت نفت برنت امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 74.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 00:08","price":74.16},{"date":"1398/02/03 00:32","price":74.09},{"date":"1398/02/03 01:08","price":74.11},{"date":"1398/02/03 02:08","price":74.19},{"date":"1398/02/03 02:32","price":74.29},{"date":"1398/02/03 03:08","price":74.28},{"date":"1398/02/03 05:08","price":74.33},{"date":"1398/02/03 05:32","price":74.28},{"date":"1398/02/03 06:08","price":74.33},{"date":"1398/02/03 06:32","price":74.47},{"date":"1398/02/03 07:08","price":74.45},{"date":"1398/02/03 07:32","price":74.36},{"date":"1398/02/03 08:32","price":74.3},{"date":"1398/02/03 09:08","price":74.28},{"date":"1398/02/03 09:32","price":74.3},{"date":"1398/02/03 10:08","price":74.39},{"date":"1398/02/03 10:32","price":74.47},{"date":"1398/02/03 11:08","price":74.52},{"date":"1398/02/03 11:32","price":74.67},{"date":"1398/02/03 12:08","price":74.39},{"date":"1398/02/03 12:32","price":74.25},{"date":"1398/02/03 13:08","price":74.47},{"date":"1398/02/03 13:32","price":74.64},{"date":"1398/02/03 14:08","price":74.62},{"date":"1398/02/03 14:40","price":74.41},{"date":"1398/02/03 15:08","price":74.33},{"date":"1398/02/03 15:32","price":74.26},{"date":"1398/02/03 16:08","price":74.17},{"date":"1398/02/03 16:32","price":74},{"date":"1398/02/03 17:08","price":74.17},{"date":"1398/02/03 18:08","price":74.09},{"date":"1398/02/03 18:32","price":74.31},{"date":"1398/02/03 19:08","price":74.37},{"date":"1398/02/03 19:32","price":74.5},{"date":"1398/02/03 20:08","price":74.58},{"date":"1398/02/03 20:32","price":74.55},{"date":"1398/02/03 21:08","price":74.38},{"date":"1398/02/03 21:32","price":74.28},{"date":"1398/02/03 22:08","price":74.42},{"date":"1398/02/03 22:32","price":74.36},{"date":"1398/02/03 23:32","price":74.55}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398