کمترین: 
65.65
بیشترین: 
66.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.33
زمان: 
2/3 23:32
قیمت نفت سبک امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 66.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 00:08","price":65.75},{"date":"1398/02/03 00:32","price":65.73},{"date":"1398/02/03 01:08","price":65.72},{"date":"1398/02/03 01:32","price":65.69},{"date":"1398/02/03 02:08","price":65.68},{"date":"1398/02/03 03:08","price":65.84},{"date":"1398/02/03 03:32","price":65.79},{"date":"1398/02/03 04:32","price":65.77},{"date":"1398/02/03 05:08","price":65.81},{"date":"1398/02/03 05:32","price":65.75},{"date":"1398/02/03 06:08","price":65.79},{"date":"1398/02/03 06:32","price":65.9},{"date":"1398/02/03 07:08","price":65.93},{"date":"1398/02/03 07:32","price":65.88},{"date":"1398/02/03 08:08","price":65.9},{"date":"1398/02/03 08:32","price":65.86},{"date":"1398/02/03 09:08","price":65.84},{"date":"1398/02/03 09:32","price":65.87},{"date":"1398/02/03 10:08","price":65.93},{"date":"1398/02/03 10:32","price":66.01},{"date":"1398/02/03 11:08","price":66.05},{"date":"1398/02/03 11:32","price":66.17},{"date":"1398/02/03 12:08","price":66.02},{"date":"1398/02/03 12:32","price":65.93},{"date":"1398/02/03 13:08","price":66.02},{"date":"1398/02/03 13:32","price":66.11},{"date":"1398/02/03 14:08","price":66.12},{"date":"1398/02/03 14:40","price":66},{"date":"1398/02/03 15:08","price":65.95},{"date":"1398/02/03 15:32","price":65.94},{"date":"1398/02/03 16:08","price":65.87},{"date":"1398/02/03 16:32","price":65.65},{"date":"1398/02/03 17:08","price":65.67},{"date":"1398/02/03 18:08","price":65.83},{"date":"1398/02/03 18:32","price":66.19},{"date":"1398/02/03 19:08","price":66.23},{"date":"1398/02/03 19:32","price":66.43},{"date":"1398/02/03 20:08","price":66.44},{"date":"1398/02/03 20:32","price":66.48},{"date":"1398/02/03 21:08","price":66.33},{"date":"1398/02/03 21:32","price":66.21},{"date":"1398/02/03 22:32","price":66.25},{"date":"1398/02/03 23:08","price":66.24},{"date":"1398/02/03 23:32","price":66.33}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399