کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
2/3 23:40
قیمت dsعنوان امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 00:00","price":0},{"date":"1398/02/03 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 00:30","price":0},{"date":"1398/02/03 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 00:35","price":0},{"date":"1398/02/03 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 01:00","price":0},{"date":"1398/02/03 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 01:30","price":0},{"date":"1398/02/03 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 01:35","price":0},{"date":"1398/02/03 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 02:00","price":0},{"date":"1398/02/03 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 02:30","price":0},{"date":"1398/02/03 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 02:35","price":0},{"date":"1398/02/03 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 03:00","price":0},{"date":"1398/02/03 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 03:30","price":0},{"date":"1398/02/03 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 03:35","price":0},{"date":"1398/02/03 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 04:00","price":0},{"date":"1398/02/03 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 04:30","price":0},{"date":"1398/02/03 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 04:35","price":0},{"date":"1398/02/03 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 05:00","price":0},{"date":"1398/02/03 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 05:30","price":0},{"date":"1398/02/03 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 05:35","price":0},{"date":"1398/02/03 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 06:00","price":0},{"date":"1398/02/03 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 06:30","price":0},{"date":"1398/02/03 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 06:35","price":0},{"date":"1398/02/03 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 07:00","price":0},{"date":"1398/02/03 07:00","price":0},{"date":"1398/02/03 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 07:30","price":0},{"date":"1398/02/03 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 07:35","price":0},{"date":"1398/02/03 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 08:00","price":0},{"date":"1398/02/03 08:00","price":0},{"date":"1398/02/03 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 08:30","price":0},{"date":"1398/02/03 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 08:35","price":0},{"date":"1398/02/03 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 09:00","price":0},{"date":"1398/02/03 09:00","price":0},{"date":"1398/02/03 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 09:30","price":0},{"date":"1398/02/03 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 09:35","price":0},{"date":"1398/02/03 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 10:00","price":0},{"date":"1398/02/03 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 10:30","price":0},{"date":"1398/02/03 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 10:35","price":0},{"date":"1398/02/03 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 11:00","price":0},{"date":"1398/02/03 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 11:30","price":0},{"date":"1398/02/03 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 11:35","price":0},{"date":"1398/02/03 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 12:00","price":0},{"date":"1398/02/03 12:00","price":0},{"date":"1398/02/03 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 12:30","price":0},{"date":"1398/02/03 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 12:35","price":0},{"date":"1398/02/03 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 13:00","price":0},{"date":"1398/02/03 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 13:30","price":0},{"date":"1398/02/03 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 13:35","price":0},{"date":"1398/02/03 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 14:00","price":0},{"date":"1398/02/03 14:00","price":0},{"date":"1398/02/03 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 14:30","price":0},{"date":"1398/02/03 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 15:00","price":0},{"date":"1398/02/03 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 15:30","price":0},{"date":"1398/02/03 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 15:35","price":0},{"date":"1398/02/03 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 16:00","price":0},{"date":"1398/02/03 16:00","price":0},{"date":"1398/02/03 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 16:20","price":0},{"date":"1398/02/03 16:20","price":0},{"date":"1398/02/03 16:24","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 16:30","price":0},{"date":"1398/02/03 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 16:35","price":0},{"date":"1398/02/03 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 17:00","price":0},{"date":"1398/02/03 17:00","price":0},{"date":"1398/02/03 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 17:30","price":0},{"date":"1398/02/03 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 17:35","price":0},{"date":"1398/02/03 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 18:00","price":0},{"date":"1398/02/03 18:00","price":0},{"date":"1398/02/03 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 18:30","price":0},{"date":"1398/02/03 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 18:35","price":0},{"date":"1398/02/03 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 19:00","price":0},{"date":"1398/02/03 19:00","price":0},{"date":"1398/02/03 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 19:30","price":0},{"date":"1398/02/03 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 19:35","price":0},{"date":"1398/02/03 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 20:00","price":0},{"date":"1398/02/03 20:00","price":0},{"date":"1398/02/03 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 20:30","price":0},{"date":"1398/02/03 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 20:35","price":0},{"date":"1398/02/03 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 21:00","price":0},{"date":"1398/02/03 21:00","price":0},{"date":"1398/02/03 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 21:30","price":0},{"date":"1398/02/03 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 21:35","price":0},{"date":"1398/02/03 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 22:00","price":0},{"date":"1398/02/03 22:00","price":0},{"date":"1398/02/03 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 22:30","price":0},{"date":"1398/02/03 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 22:35","price":0},{"date":"1398/02/03 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 23:00","price":0},{"date":"1398/02/03 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/03 23:35","price":0},{"date":"1398/02/03 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399