کمترین: 
0
بیشترین: 
0
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
2/3 00:00
قیمت dsعنوان امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 00:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399