کمترین: 
11
بیشترین: 
12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11
زمان: 
2/2 19:00
قیمت دینار عراق امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 18:00","price":12},{"date":"1398/02/02 19:00","price":11}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399