کمترین: 
35016
بیشترین: 
35965
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35847
زمان: 
2/2 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 35847 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":35016},{"date":"1398/02/02 13:00","price":35574},{"date":"1398/02/02 14:00","price":35055},{"date":"1398/02/02 15:00","price":35726},{"date":"1398/02/02 16:00","price":35715},{"date":"1398/02/02 17:00","price":35736},{"date":"1398/02/02 18:00","price":35965},{"date":"1398/02/02 19:00","price":35836},{"date":"1398/02/02 20:00","price":35847}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398