کمترین: 
35252
بیشترین: 
36207
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36088
زمان: 
2/2 20:00
قیمت ریال عمان امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 36088 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":35252},{"date":"1398/02/02 13:00","price":35813},{"date":"1398/02/02 14:00","price":35290},{"date":"1398/02/02 15:00","price":35966},{"date":"1398/02/02 16:00","price":35956},{"date":"1398/02/02 17:00","price":35976},{"date":"1398/02/02 18:00","price":36207},{"date":"1398/02/02 19:00","price":36077},{"date":"1398/02/02 20:00","price":36088}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398