کمترین: 
3740
بیشترین: 
3841
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3828
زمان: 
2/2 20:00
قیمت ریال قطر امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 3828 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":3740},{"date":"1398/02/02 13:00","price":3799},{"date":"1398/02/02 14:00","price":3744},{"date":"1398/02/02 15:00","price":3815},{"date":"1398/02/02 16:00","price":3814},{"date":"1398/02/02 17:00","price":3816},{"date":"1398/02/02 18:00","price":3841},{"date":"1398/02/02 19:00","price":3827},{"date":"1398/02/02 20:00","price":3828}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398