کمترین: 
3632
بیشترین: 
3730
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3718
زمان: 
2/2 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 3718 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":3632},{"date":"1398/02/02 13:00","price":3690},{"date":"1398/02/02 14:00","price":3636},{"date":"1398/02/02 15:00","price":3706},{"date":"1398/02/02 16:00","price":3705},{"date":"1398/02/02 17:00","price":3707},{"date":"1398/02/02 18:00","price":3730},{"date":"1398/02/02 19:00","price":3717},{"date":"1398/02/02 20:00","price":3718}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399