کمترین: 
44752
بیشترین: 
45965
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
45813
زمان: 
2/2 20:00
قیمت دینار کویت امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 45813 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":44752},{"date":"1398/02/02 13:00","price":45465},{"date":"1398/02/02 14:00","price":44801},{"date":"1398/02/02 15:00","price":45659},{"date":"1398/02/02 16:00","price":45646},{"date":"1398/02/02 17:00","price":45672},{"date":"1398/02/02 18:00","price":45965},{"date":"1398/02/02 19:00","price":45800},{"date":"1398/02/02 20:00","price":45813}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399