کمترین: 
8011
بیشترین: 
8228
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8201
زمان: 
2/2 20:00
قیمت منات آذربایجان امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 8201 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":8011},{"date":"1398/02/02 13:00","price":8138},{"date":"1398/02/02 14:00","price":8019},{"date":"1398/02/02 15:00","price":8173},{"date":"1398/02/02 16:00","price":8171},{"date":"1398/02/02 17:00","price":8175},{"date":"1398/02/02 18:00","price":8228},{"date":"1398/02/02 19:00","price":8198},{"date":"1398/02/02 20:00","price":8201}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399