کمترین: 
178
بیشترین: 
182
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
182
زمان: 
2/2 18:00
قیمت افغانی امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 182 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":178},{"date":"1398/02/02 13:00","price":180},{"date":"1398/02/02 14:00","price":178},{"date":"1398/02/02 15:00","price":181},{"date":"1398/02/02 18:00","price":182}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399