کمترین: 
12190
بیشترین: 
12479
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12479
زمان: 
2/2 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 12479 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":12235},{"date":"1398/02/02 13:00","price":12190},{"date":"1398/02/02 14:00","price":12198},{"date":"1398/02/02 15:00","price":12419},{"date":"1398/02/02 16:00","price":12430},{"date":"1398/02/02 17:00","price":12436},{"date":"1398/02/02 18:00","price":12428},{"date":"1398/02/02 19:00","price":12477},{"date":"1398/02/02 20:00","price":12479}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399