کمترین: 
3708
بیشترین: 
3809
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3796
زمان: 
2/2 20:00
قیمت درهم امارات امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 3796 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":3708},{"date":"1398/02/02 13:00","price":3767},{"date":"1398/02/02 14:00","price":3712},{"date":"1398/02/02 15:00","price":3783},{"date":"1398/02/02 16:00","price":3782},{"date":"1398/02/02 17:00","price":3784},{"date":"1398/02/02 18:00","price":3809},{"date":"1398/02/02 19:00","price":3795},{"date":"1398/02/02 20:00","price":3796}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399