کمترین: 
17698
بیشترین: 
18164
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18105
زمان: 
2/2 20:00
قیمت پوند امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 18105 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":17698},{"date":"1398/02/02 13:00","price":17981},{"date":"1398/02/02 14:00","price":17715},{"date":"1398/02/02 15:00","price":18054},{"date":"1398/02/02 16:00","price":18040},{"date":"1398/02/02 17:00","price":18056},{"date":"1398/02/02 18:00","price":18164},{"date":"1398/02/02 19:00","price":18100},{"date":"1398/02/02 20:00","price":18105}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399