کمترین: 
15585
بیشترین: 
15708
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15688
زمان: 
2/2 20:00
قیمت یورو امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 15688 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":15586},{"date":"1398/02/02 13:00","price":15592},{"date":"1398/02/02 14:00","price":15585},{"date":"1398/02/02 15:00","price":15708},{"date":"1398/02/02 16:00","price":15692},{"date":"1398/02/02 17:00","price":15707},{"date":"1398/02/02 18:00","price":15685},{"date":"1398/02/02 19:00","price":15693},{"date":"1398/02/02 20:00","price":15688}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398