کمترین: 
1891000
بیشترین: 
1908000
قیمت تقلبی: 
1891000
زمان: 
2/2 20:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 1891000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":1895000},{"date":"1398/02/02 13:00","price":1902000},{"date":"1398/02/02 14:00","price":1904000},{"date":"1398/02/02 15:00","price":1908000},{"date":"1398/02/02 16:00","price":1907000},{"date":"1398/02/02 17:00","price":1908000},{"date":"1398/02/02 18:00","price":1906000},{"date":"1398/02/02 19:00","price":1892000},{"date":"1398/02/02 20:00","price":1891000}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399