کمترین: 
1880500
بیشترین: 
1898500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1898500
زمان: 
2/2 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 1898500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":1880500},{"date":"1398/02/02 13:00","price":1890500},{"date":"1398/02/02 15:00","price":1885500},{"date":"1398/02/02 16:00","price":1894500},{"date":"1398/02/02 18:00","price":1898500},{"date":"1398/02/02 19:00","price":1893500},{"date":"1398/02/02 20:00","price":1898500}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399