کمترین: 
1881000
بیشترین: 
1899000
قیمت تقلبی: 
1899000
زمان: 
2/2 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 1899000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":1881000},{"date":"1398/02/02 13:00","price":1891000},{"date":"1398/02/02 15:00","price":1886000},{"date":"1398/02/02 16:00","price":1895000},{"date":"1398/02/02 18:00","price":1899000},{"date":"1398/02/02 19:00","price":1894000},{"date":"1398/02/02 20:00","price":1899000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399