کمترین: 
1880000
بیشترین: 
1898000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1898000
زمان: 
2/2 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 1898000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":1880000},{"date":"1398/02/02 13:00","price":1890000},{"date":"1398/02/02 15:00","price":1885000},{"date":"1398/02/02 16:00","price":1894000},{"date":"1398/02/02 18:00","price":1898000},{"date":"1398/02/02 19:00","price":1893000},{"date":"1398/02/02 20:00","price":1898000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399