کمترین: 
2135320
بیشترین: 
2155190
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2141940
زمان: 
2/2 20:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 2141940 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":2135320},{"date":"1398/02/02 13:00","price":2144150},{"date":"1398/02/02 14:00","price":2148570},{"date":"1398/02/02 15:00","price":2146360},{"date":"1398/02/02 16:00","price":2152980},{"date":"1398/02/02 17:00","price":2154310},{"date":"1398/02/02 18:00","price":2155190},{"date":"1398/02/02 19:00","price":2150780},{"date":"1398/02/02 20:00","price":2141940}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399