کمترین: 
4819000
بیشترین: 
4866000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4866000
زمان: 
2/2 20:00
قیمت سکه امامی امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 4866000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":4819000},{"date":"1398/02/02 13:00","price":4850000},{"date":"1398/02/02 14:00","price":4846000},{"date":"1398/02/02 15:00","price":4841000},{"date":"1398/02/02 16:00","price":4866000},{"date":"1398/02/02 17:00","price":4863000},{"date":"1398/02/02 18:00","price":4862000},{"date":"1398/02/02 19:00","price":4864000},{"date":"1398/02/02 20:00","price":4866000}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399