کمترین: 
1818300
بیشترین: 
1863500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1856100
زمان: 
2/2 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 1856100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":1818300},{"date":"1398/02/02 13:00","price":1854100},{"date":"1398/02/02 14:00","price":1818400},{"date":"1398/02/02 15:00","price":1854600},{"date":"1398/02/02 16:00","price":1855100},{"date":"1398/02/02 17:00","price":1856900},{"date":"1398/02/02 18:00","price":1850700},{"date":"1398/02/02 19:00","price":1863500},{"date":"1398/02/02 20:00","price":1856100}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398