کمترین: 
1819700
بیشترین: 
1864800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1857400
زمان: 
2/2 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 1857400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":1819700},{"date":"1398/02/02 13:00","price":1855400},{"date":"1398/02/02 14:00","price":1819800},{"date":"1398/02/02 15:00","price":1855900},{"date":"1398/02/02 16:00","price":1856400},{"date":"1398/02/02 17:00","price":1858200},{"date":"1398/02/02 18:00","price":1852100},{"date":"1398/02/02 19:00","price":1864800},{"date":"1398/02/02 20:00","price":1857400}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399