کمترین: 
13803.6
بیشترین: 
13803.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13803.6
زمان: 
2/2 10:00
قیمت دینار کویت امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 13803.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:00","price":13803.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399