کمترین: 
5457.4
بیشترین: 
5457.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5457.4
زمان: 
2/2 10:00
قیمت پوند امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 5457.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:00","price":5457.4}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399