کمترین: 
65.43
بیشترین: 
65.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.7
زمان: 
2/2 23:32
قیمت نفت سبک امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 65.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 09:32","price":65.78},{"date":"1398/02/02 10:08","price":65.55},{"date":"1398/02/02 11:08","price":65.47},{"date":"1398/02/02 11:32","price":65.49},{"date":"1398/02/02 12:08","price":65.72},{"date":"1398/02/02 12:32","price":65.69},{"date":"1398/02/02 13:08","price":65.58},{"date":"1398/02/02 13:32","price":65.65},{"date":"1398/02/02 14:08","price":65.5},{"date":"1398/02/02 14:32","price":65.56},{"date":"1398/02/02 15:08","price":65.52},{"date":"1398/02/02 15:32","price":65.5},{"date":"1398/02/02 16:08","price":65.43},{"date":"1398/02/02 16:32","price":65.48},{"date":"1398/02/02 17:08","price":65.69},{"date":"1398/02/02 17:32","price":65.58},{"date":"1398/02/02 18:08","price":65.44},{"date":"1398/02/02 18:32","price":65.58},{"date":"1398/02/02 19:08","price":65.67},{"date":"1398/02/02 20:08","price":65.74},{"date":"1398/02/02 20:32","price":65.88},{"date":"1398/02/02 21:08","price":65.85},{"date":"1398/02/02 21:32","price":65.81},{"date":"1398/02/02 22:08","price":65.67},{"date":"1398/02/02 22:32","price":65.73},{"date":"1398/02/02 23:08","price":65.44},{"date":"1398/02/02 23:32","price":65.7}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399