کمترین: 
638.88
بیشترین: 
650.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
646
زمان: 
2/2 23:32
قیمت گازوئیل امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 646 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 05:08","price":638.88},{"date":"1398/02/02 05:32","price":639},{"date":"1398/02/02 06:08","price":640.88},{"date":"1398/02/02 06:32","price":643.13},{"date":"1398/02/02 07:08","price":645},{"date":"1398/02/02 07:32","price":649.13},{"date":"1398/02/02 08:08","price":646.13},{"date":"1398/02/02 08:32","price":645.88},{"date":"1398/02/02 09:08","price":645.75},{"date":"1398/02/02 09:32","price":646.5},{"date":"1398/02/02 10:08","price":645.38},{"date":"1398/02/02 10:32","price":645.63},{"date":"1398/02/02 11:08","price":644.88},{"date":"1398/02/02 11:32","price":644.63},{"date":"1398/02/02 12:08","price":647.63},{"date":"1398/02/02 12:32","price":647.38},{"date":"1398/02/02 13:08","price":646.38},{"date":"1398/02/02 13:32","price":646.88},{"date":"1398/02/02 14:08","price":645.88},{"date":"1398/02/02 14:32","price":645.63},{"date":"1398/02/02 15:08","price":645.13},{"date":"1398/02/02 15:32","price":644.38},{"date":"1398/02/02 16:08","price":643.63},{"date":"1398/02/02 16:32","price":643.38},{"date":"1398/02/02 17:08","price":646.63},{"date":"1398/02/02 17:32","price":644.13},{"date":"1398/02/02 18:08","price":643.63},{"date":"1398/02/02 18:32","price":644.88},{"date":"1398/02/02 19:08","price":646.38},{"date":"1398/02/02 20:08","price":648.75},{"date":"1398/02/02 20:32","price":649.63},{"date":"1398/02/02 21:08","price":650.13},{"date":"1398/02/02 21:32","price":649.13},{"date":"1398/02/02 22:08","price":647.13},{"date":"1398/02/02 22:32","price":648.13},{"date":"1398/02/02 23:08","price":644.5},{"date":"1398/02/02 23:32","price":646}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399