کمترین: 
2.541
بیشترین: 
2.575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.554
زمان: 
2/2 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 2.554 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 03:08","price":2.541},{"date":"1398/02/02 03:32","price":2.548},{"date":"1398/02/02 04:08","price":2.545},{"date":"1398/02/02 04:32","price":2.543},{"date":"1398/02/02 05:08","price":2.55},{"date":"1398/02/02 06:08","price":2.548},{"date":"1398/02/02 06:32","price":2.551},{"date":"1398/02/02 07:08","price":2.55},{"date":"1398/02/02 08:08","price":2.549},{"date":"1398/02/02 09:08","price":2.547},{"date":"1398/02/02 09:32","price":2.55},{"date":"1398/02/02 10:08","price":2.553},{"date":"1398/02/02 10:32","price":2.551},{"date":"1398/02/02 11:08","price":2.55},{"date":"1398/02/02 11:32","price":2.549},{"date":"1398/02/02 12:08","price":2.55},{"date":"1398/02/02 13:08","price":2.546},{"date":"1398/02/02 13:32","price":2.55},{"date":"1398/02/02 14:08","price":2.551},{"date":"1398/02/02 15:32","price":2.553},{"date":"1398/02/02 16:08","price":2.555},{"date":"1398/02/02 17:32","price":2.575},{"date":"1398/02/02 18:08","price":2.558},{"date":"1398/02/02 18:32","price":2.564},{"date":"1398/02/02 19:08","price":2.559},{"date":"1398/02/02 19:32","price":2.551},{"date":"1398/02/02 20:08","price":2.554},{"date":"1398/02/02 21:08","price":2.556},{"date":"1398/02/02 21:32","price":2.555},{"date":"1398/02/02 22:08","price":2.551},{"date":"1398/02/02 22:32","price":2.555},{"date":"1398/02/02 23:08","price":2.556},{"date":"1398/02/02 23:32","price":2.554}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399