کمترین: 
2.073
بیشترین: 
2.1453
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1305
زمان: 
2/2 23:08
قیمت بنزین امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 2.1305 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 03:08","price":2.073},{"date":"1398/02/02 03:32","price":2.0794},{"date":"1398/02/02 04:08","price":2.0825},{"date":"1398/02/02 04:32","price":2.0845},{"date":"1398/02/02 05:08","price":2.0905},{"date":"1398/02/02 05:32","price":2.0915},{"date":"1398/02/02 06:08","price":2.096},{"date":"1398/02/02 06:32","price":2.1065},{"date":"1398/02/02 07:08","price":2.1165},{"date":"1398/02/02 07:32","price":2.1272},{"date":"1398/02/02 08:08","price":2.1195},{"date":"1398/02/02 09:32","price":2.1215},{"date":"1398/02/02 10:08","price":2.1181},{"date":"1398/02/02 10:32","price":2.1175},{"date":"1398/02/02 11:08","price":2.1155},{"date":"1398/02/02 11:32","price":2.1145},{"date":"1398/02/02 12:08","price":2.1214},{"date":"1398/02/02 12:32","price":2.1215},{"date":"1398/02/02 13:08","price":2.1135},{"date":"1398/02/02 13:32","price":2.1165},{"date":"1398/02/02 14:08","price":2.1155},{"date":"1398/02/02 14:32","price":2.1195},{"date":"1398/02/02 15:08","price":2.115},{"date":"1398/02/02 15:32","price":2.113},{"date":"1398/02/02 16:08","price":2.1135},{"date":"1398/02/02 16:32","price":2.1127},{"date":"1398/02/02 17:08","price":2.1265},{"date":"1398/02/02 17:32","price":2.1226},{"date":"1398/02/02 18:08","price":2.1197},{"date":"1398/02/02 18:32","price":2.134},{"date":"1398/02/02 19:08","price":2.1357},{"date":"1398/02/02 19:32","price":2.1338},{"date":"1398/02/02 20:08","price":2.1385},{"date":"1398/02/02 20:32","price":2.145},{"date":"1398/02/02 21:08","price":2.1453},{"date":"1398/02/02 21:32","price":2.1396},{"date":"1398/02/02 22:08","price":2.1343},{"date":"1398/02/02 22:32","price":2.144},{"date":"1398/02/02 23:08","price":2.1305}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399