کمترین: 
2.0758
بیشترین: 
2.1223
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1073
زمان: 
2/2 23:32
قیمت نفت کوره امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 2.1073 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 03:08","price":2.0758},{"date":"1398/02/02 03:32","price":2.0773},{"date":"1398/02/02 04:08","price":2.079},{"date":"1398/02/02 04:32","price":2.0807},{"date":"1398/02/02 05:08","price":2.0858},{"date":"1398/02/02 05:32","price":2.0869},{"date":"1398/02/02 06:08","price":2.0919},{"date":"1398/02/02 06:32","price":2.098},{"date":"1398/02/02 07:08","price":2.1029},{"date":"1398/02/02 07:32","price":2.1173},{"date":"1398/02/02 08:08","price":2.1069},{"date":"1398/02/02 08:32","price":2.1052},{"date":"1398/02/02 09:08","price":2.1056},{"date":"1398/02/02 09:32","price":2.1074},{"date":"1398/02/02 10:08","price":2.1047},{"date":"1398/02/02 10:32","price":2.1054},{"date":"1398/02/02 11:08","price":2.1038},{"date":"1398/02/02 11:32","price":2.1028},{"date":"1398/02/02 12:08","price":2.1116},{"date":"1398/02/02 12:32","price":2.1108},{"date":"1398/02/02 13:08","price":2.1085},{"date":"1398/02/02 13:32","price":2.1098},{"date":"1398/02/02 14:08","price":2.1061},{"date":"1398/02/02 14:32","price":2.1056},{"date":"1398/02/02 15:08","price":2.1037},{"date":"1398/02/02 15:32","price":2.1015},{"date":"1398/02/02 16:08","price":2.0992},{"date":"1398/02/02 17:08","price":2.1073},{"date":"1398/02/02 17:32","price":2.1006},{"date":"1398/02/02 18:08","price":2.0994},{"date":"1398/02/02 18:32","price":2.1032},{"date":"1398/02/02 19:08","price":2.1077},{"date":"1398/02/02 19:32","price":2.1104},{"date":"1398/02/02 20:08","price":2.1138},{"date":"1398/02/02 20:32","price":2.1216},{"date":"1398/02/02 21:08","price":2.1223},{"date":"1398/02/02 21:32","price":2.1191},{"date":"1398/02/02 22:08","price":2.1121},{"date":"1398/02/02 22:32","price":2.1145},{"date":"1398/02/02 23:08","price":2.1048},{"date":"1398/02/02 23:32","price":2.1073}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399