کمترین: 
72.14
بیشترین: 
74.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.2
زمان: 
2/2 23:32
قیمت نفت برنت امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 74.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 03:08","price":72.14},{"date":"1398/02/02 03:32","price":72.23},{"date":"1398/02/02 04:08","price":72.3},{"date":"1398/02/02 04:32","price":72.42},{"date":"1398/02/02 05:08","price":72.58},{"date":"1398/02/02 06:08","price":72.89},{"date":"1398/02/02 06:32","price":73.25},{"date":"1398/02/02 07:08","price":73.69},{"date":"1398/02/02 07:32","price":74.27},{"date":"1398/02/02 08:08","price":73.88},{"date":"1398/02/02 08:32","price":73.81},{"date":"1398/02/02 09:32","price":73.89},{"date":"1398/02/02 10:08","price":73.69},{"date":"1398/02/02 10:32","price":73.7},{"date":"1398/02/02 11:08","price":73.68},{"date":"1398/02/02 11:32","price":73.61},{"date":"1398/02/02 12:08","price":74.03},{"date":"1398/02/02 13:08","price":73.89},{"date":"1398/02/02 13:32","price":73.97},{"date":"1398/02/02 14:08","price":73.16},{"date":"1398/02/02 14:32","price":73.25},{"date":"1398/02/02 15:08","price":73.19},{"date":"1398/02/02 15:32","price":73.69},{"date":"1398/02/02 16:32","price":73.71},{"date":"1398/02/02 17:08","price":74.01},{"date":"1398/02/02 17:32","price":73.73},{"date":"1398/02/02 18:08","price":73.67},{"date":"1398/02/02 18:32","price":73.89},{"date":"1398/02/02 19:08","price":74},{"date":"1398/02/02 19:32","price":73.91},{"date":"1398/02/02 20:08","price":74.03},{"date":"1398/02/02 20:32","price":74.29},{"date":"1398/02/02 21:08","price":74.45},{"date":"1398/02/02 21:32","price":74.33},{"date":"1398/02/02 22:08","price":74.06},{"date":"1398/02/02 22:32","price":74.25},{"date":"1398/02/02 23:08","price":74.01},{"date":"1398/02/02 23:32","price":74.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399