کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
2/2 23:40
قیمت dsعنوان امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 00:00","price":0},{"date":"1398/02/02 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 00:30","price":0},{"date":"1398/02/02 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 00:35","price":0},{"date":"1398/02/02 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 01:00","price":0},{"date":"1398/02/02 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 01:30","price":0},{"date":"1398/02/02 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 01:35","price":0},{"date":"1398/02/02 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 02:00","price":0},{"date":"1398/02/02 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 02:30","price":0},{"date":"1398/02/02 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 02:35","price":0},{"date":"1398/02/02 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 03:00","price":0},{"date":"1398/02/02 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 03:30","price":0},{"date":"1398/02/02 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 03:35","price":0},{"date":"1398/02/02 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 04:00","price":0},{"date":"1398/02/02 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 04:30","price":0},{"date":"1398/02/02 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 04:35","price":0},{"date":"1398/02/02 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 05:00","price":0},{"date":"1398/02/02 05:00","price":0},{"date":"1398/02/02 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 05:30","price":0},{"date":"1398/02/02 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 05:35","price":0},{"date":"1398/02/02 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 06:00","price":0},{"date":"1398/02/02 06:00","price":0},{"date":"1398/02/02 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 06:30","price":0},{"date":"1398/02/02 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 06:35","price":0},{"date":"1398/02/02 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 07:00","price":0},{"date":"1398/02/02 07:00","price":0},{"date":"1398/02/02 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 07:30","price":0},{"date":"1398/02/02 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 07:35","price":0},{"date":"1398/02/02 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 08:00","price":0},{"date":"1398/02/02 08:00","price":0},{"date":"1398/02/02 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 08:30","price":0},{"date":"1398/02/02 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 08:35","price":0},{"date":"1398/02/02 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 09:00","price":0},{"date":"1398/02/02 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 09:30","price":0},{"date":"1398/02/02 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 09:35","price":0},{"date":"1398/02/02 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 10:00","price":0},{"date":"1398/02/02 10:00","price":0},{"date":"1398/02/02 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 10:35","price":0},{"date":"1398/02/02 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 11:00","price":0},{"date":"1398/02/02 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 11:30","price":0},{"date":"1398/02/02 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 11:35","price":0},{"date":"1398/02/02 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 12:00","price":0},{"date":"1398/02/02 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 12:30","price":0},{"date":"1398/02/02 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 12:35","price":0},{"date":"1398/02/02 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 13:00","price":0},{"date":"1398/02/02 13:00","price":0},{"date":"1398/02/02 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 13:30","price":0},{"date":"1398/02/02 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 13:35","price":0},{"date":"1398/02/02 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 14:00","price":0},{"date":"1398/02/02 14:00","price":0},{"date":"1398/02/02 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 14:30","price":0},{"date":"1398/02/02 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 14:35","price":0},{"date":"1398/02/02 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 15:00","price":0},{"date":"1398/02/02 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 15:30","price":0},{"date":"1398/02/02 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 15:35","price":0},{"date":"1398/02/02 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 16:00","price":0},{"date":"1398/02/02 16:00","price":0},{"date":"1398/02/02 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 16:30","price":0},{"date":"1398/02/02 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 16:35","price":0},{"date":"1398/02/02 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 17:00","price":0},{"date":"1398/02/02 17:00","price":0},{"date":"1398/02/02 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 17:30","price":0},{"date":"1398/02/02 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 17:35","price":0},{"date":"1398/02/02 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 18:00","price":0},{"date":"1398/02/02 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 18:30","price":0},{"date":"1398/02/02 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 18:35","price":0},{"date":"1398/02/02 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 19:00","price":0},{"date":"1398/02/02 19:00","price":0},{"date":"1398/02/02 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 19:30","price":0},{"date":"1398/02/02 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 19:35","price":0},{"date":"1398/02/02 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 20:00","price":0},{"date":"1398/02/02 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 20:30","price":0},{"date":"1398/02/02 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 20:35","price":0},{"date":"1398/02/02 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 21:00","price":0},{"date":"1398/02/02 21:00","price":0},{"date":"1398/02/02 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 21:30","price":0},{"date":"1398/02/02 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 21:35","price":0},{"date":"1398/02/02 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 22:00","price":0},{"date":"1398/02/02 22:00","price":0},{"date":"1398/02/02 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 22:30","price":0},{"date":"1398/02/02 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 22:35","price":0},{"date":"1398/02/02 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 23:00","price":0},{"date":"1398/02/02 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 23:30","price":0},{"date":"1398/02/02 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/02 23:35","price":0},{"date":"1398/02/02 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399