کمترین: 
0
بیشترین: 
0
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
2/2 00:00
قیمت dsعنوان امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 00:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398